Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. PROF. JANA KARSKIEGO

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej pełni działalność o charakterze oświatowym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, nadzorującym – Kuratorium Oświaty.
Placówka pracuje w oparciu o  podstawę programową szkoły podstawowej określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe cele i zadania zespołu określa statut Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.

W skład Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego wchodzą następujące grupy zawodowe:


Stanowiska pedagogiczne:

1. dyrektor

2. wicedyrektor   

3. nauczyciel

4. psycholog,

5. pedagog szkolny

6. doradca zawodowy

7. bibliotekarz

8. logopeda

9. wychowawca świetlicy

 

Stanowiska niepedagogiczne:

1. Administracja

- główny księgowy

- specjalista ds. płac

- pomoc administracyjna

- intendent

2. Obsługa

- pomoc nauczyciela

- woźna

- sprzątaczka

- kucharka

- pomoc kuchenna

- konserwator

- dozorca